! ! ! Baka-yaro ! ! !

Slogan twojego forum.

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2007-06-15 07:09:51

Yasha
Władca
Zarejestrowany: 2007-05-10
Posty: 0
Zawód: Łowca
Zboczenie: nie powiem
Rasa: Vampir
Piosenka na dzisiaj: Placebo - Twenty Years
Serwis

Konkursy

Regulamin konkursu towarzyszącego loterii „Sprzedaj przyjaciela”
§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Sprzedaj przyjaciela”.
2. Organizatorem konkursu zwanym dalej organizatorem jest firma Agito Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa, wpisaną przez Sąd
Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego -
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 122116
3. Konkurs obędzie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs zaczyna się 01.06.2007 roku a kończy w dniu 07.10.2007 roku.
§2 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna,
pełnoletnia, która mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Małoletni powyżej 13 roku życia mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli
ustawowych.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, ani pracownicy innych firm
współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu, a również ich małżonkowie, dzieci,
rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu w całości i
zobowiązania się do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu uczestnik
potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
§3 Dane osobowe
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
uzyskanych przez organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn.
zmianami).
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie w przypadku wygranej, ich imienia,
nazwiska oraz nazwy miejscowości, z której pochodzą, na stronie internetowej konkursu.
§4 Nagrody
1. W konkursie można wygrać następujące nagrody:
I. Komputer mobilny Asus VX1-5E007P Lamborghini – 1 szt.
II. Projektor multimedialny Epson EMP-TW700 – 1 szt.
III. Aparat cyfrowy Olympus E-410 + obiektyw ZUIKO 14-42mm F/3.5-5.6 – 1 szt.
IV. Konsola do gier Microsoft Xbox 360 Core System + gra Gears of War – 1 szt.
V. Pamięć USB Kingston DataTraveler Secure Privacy Edition 8GB USB 2.0 – 1 szt.
§5 Zasady prowadzenia konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 01.06.2007r. – 31.08.2007r. zarejestrować się na
stronie internetowej konkursu www.agito.pl/konkurs podając w znajdującym się tam formularzu
rejestracyjnym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail.
2. Każdy uczestnik może dokonać rejestracji tylko jeden raz.
3. Konkurs polega na gromadzeniu punktów. Wygrywają osoby, które uzbierają największą ich ilość.
4. Uczestnicy mogą uzyskiwać punkty w następujący sposób:
a) każdy uczestnik podczas rejestracji otrzymuje 100 punktów.
b) za wypełnienie ankiety dotyczącej organizatora oraz sponsorów, otrzymuje się dodatkowe 100
punktów.
c) uczestnik może powiększyć liczbę posiadanych punktów poprzez zakup dowolnych produktów
oferowanych przez organizatora w ramach prowadzonego przez niego sklepu internetowego pod
adresem www.agito.pl
- za każdą wydaną 1 złotówkę uczestnik otrzymuje 10 punktów
- za każdą wydaną 1 złotówkę na zakup produktów firm: Asus, Epson, Olympus, Microsoft i Kingston
uczestnik otrzymuje 20 punktów
- doliczenie punktów jest możliwe jedynie w przypadku złożenia zamówienia na dany produkt poprzez
w/wym. stronę internetową i podanie w formularzu zamówienia, tego samego adresu e-mail, co
podczas rejestracji w konkursie.
- punkty nie zostaną przyznane, jeżeli uczestnik nie odbierze zamówionych produktów lub, dokona ich
zwrotu.
- punkty nie są przyznawane za kwotę wydaną na koszty dostawy zamówionych produktów.
5. Zwiększanie liczby posiadanych punktów poprzez działania opisane w pkt. 4 możliwe jest do dnia
31.08.2007r. W przypadku dokonywania zakupu, do tej daty produkt musi zostać odebrany przez
uczestnika konkursu.
§6 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania konkursu zwaną
dalej Komisją. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim zarejestrowanym.
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu konkursu z regulaminem konkursu i zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności.
c) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wyniki konkursu.
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 14.09.2007 w siedzibie organizatora w Warszawie przy ul.
Jagiellońska 82 pod nadzorem w/wym. Komisji.
3. W konkursie wskazanych zostanie 5 zwycięzców.
4. Nagrody zostaną przyznane według następujących zasad.
VI. Komputer mobilny Asus VX1-5E007P Lamborghini – za zdobycie największej liczby punktów.
VII. Projektor multimedialny Epson EMP-TW700 – za zdobycie 2 co do wielkości liczby punktów.
VIII. Aparat cyfrowy Olympus E-410 + obiektyw ZUIKO 14-42mm F/3.5-5.6 – za zdobycie 3 co do wielkości
liczby punktów.
IX. Konsola do gier Microsoft Xbox 360 Core System + gra Gears of War – za zdobycie 4 co do wielkości
liczby punktów
X. Pamięć USB Kingston DataTraveler Secure Privacy Edition 8GB USB 2.0 – za zdobycie 5 co do wielkości
liczby punktów.
5. W przypadku gdyby dwóch lub więcej uczestników uzyskało taką samą liczbę punktów, zwycięzcą zostaje
osoba, która osiągnęła ją jako pierwsza.
6. Po zakończeniu wyboru zwycięzców, wyznaczona przez Komisję osoba wyśle listy elektroniczne
informujące o zwycięstwie. Listy zostaną skierowane na adresy e-mail podane przez zwycięzców
podczas rejestracji w konkursie. Listy zawierać będą informację o wygranej, a także prośbę o
potwierdzenie chęci odbioru nagrody.
7. Uczestnik, który zgadza się odebrać nagrodę powinien odpowiedzieć na otrzymany e-mail w ciągu 7
dni, wyrażając pisemnie w odpowiedzi chęć odbioru nagrody.
8. Nagrody uczestników, którzy nie spełnią wymagania określonego w pkt.7 przechodzą na własność
organizatora konkursu.
9. Imiona, nazwiska i miejscowości, z których pochodzą laureaci zostaną opublikowane na stronie
internetowej konkursu.
§7 Odbiór nagród
1. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom za pomocą firmy kurierskiej UPS, na podane przez nich
podczas rejestracji adresy, do dnia 01.10.2007r. Laureat zobowiązany jest potwierdzić podpisem
odbiór nagrody.
2. Koszty wyżej wymienionej wysyłki ponosi organizator.
3. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata zostaje ona przesłana z powrotem do
organizatora.
4. Laureat, który nie odebrał wysłanej nagrody, może ją odebrać z siedziby organizatora do dnia
08.10.2007r.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem
nagrody wynikające z błędnego podania przez laureata adresu lub ze zmiany miejsca
jego zamieszkania uniemożliwiającą przesłanie nagrody, jak również za niemożność odbioru lub
nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez laureata. W takim przypadku zwycięzca traci
prawo do nagrody, która przechodzi na własność organizatora.
6. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej
równowartości w pieniądzach.
Ostateczny termin odbioru nagród upływa 08.10.2007r. Laureaci, którzy do tego dnia nie odbiorą
nagrody, tracą do niej prawo, a nagroda przechodzi na własność organizatora.
§8 Odpowiedzialność podatkowa
1. Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszego konkursu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz. U. z 1993r. Nr
90, poz. 416 z późn. zm.).
§9 Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu na piśmie w czasie trwania konkursu,
najpóźniej w ciągu 14 dni od ostatecznej daty odbioru nagród tj. do dnia 22.10.2007 r. Reklamacje złożone po
terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (listem poleconym) na adres: Agito Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa z
dopiskiem: Konkurs „Sprzedaj przyjaciela”. Reklamacja.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku
reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora
konkursu.
§10 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie
Organizatora, oraz w Internecie na stronie www.agito.pl/konkurs.


http://www.amus-ent.com/japan/pics/picbig/217.jpg
Akira and Daishi Ai shiteru

Offline

 

#2 2007-06-15 17:58:49

ApatiA
Władca
Zarejestrowany: 2007-05-10
Posty: 599
Zawód: Treser jednorożców
Zboczenie: VK
Rasa: FOREVER ALONE
Piosenka na dzisiaj: FLOW - hey

Re: Konkursy

NIE! Tego już za wiele! Yasha! Albo ty usuniesz ten wątek, albo ja to zrobię! Offtopy to jeszczę rozumię, ale ty ciągle spamujesz!! Daję ci 24 godziny... no niech będzie 25 godzin, a potem usuwam ten wątek.

Temat uznaję za zamknięty!

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo